Mzdy a personalistika, čo je ich agendou?

Mzdy a personalistika, pojmy úzko späté s podnikaním a jeho činnosťami. Každý z nás vie určite jednou vetou opísať čo je ich podstatou, no neskrývajú v sebe len samotný výpočet mzdy a nábor nových zamestnancov. Je však nutné poznamenať, že tieto činnosti sú zrejme tými nosnými. Podľa oficiálnych štatistík je možné správnym nastavením oblasti miezd a personalistiky zvýšiť efektívnosť podnikateľského subjektu o približne 50% v porovnaní s konkurenciou.

hotovost

Mzdy a personalistika, neodmysliteľná súčasť podnikania

Aj oblasť miezd a personalistiky teda vplýva na samotný chod spoločnosti. V prípade, že vedenie spoločnosti sa aktívne venuje aj tejto oblasti a vnáša do nej inovatívne prvky a prístupy, zabezpečí kvalitu, flexibilitu pre vnútropodnikový personálny manažment. Aktuálne aj v našich zemepisných šírkach bojujú firmy o kvalitných zamestnancov. Ak chce byť firma konkurencieschopná na trhu práce, nemala by túto oblasť odkladať na vedľajšiu koľaj. Oblasť miezd a personalistiky totižto vie do spoločnosti prilákať kvalitných ľudí, rovnako tak ich však dokáže aj motivovať k hľadaniu nového zamestnania.

Medzi základný okruh činností patriacich do tejto oblasti radíme predovšetkým výpočet mzdy zamestnancov a sumy, ktorá bude pracovníkovi poukázaná za odvedenú prácu. Neodmysliteľnou súčasťou pracovného vzťahu je takisto daňová povinnosti. Mzdy a personalistika sa teda rovnako orientuje aj na výpočet dane zo mzdy a všetkých povinnosti s tým spojenými. Do základného okruhu činnosti taktiež radíme výpočet a evidenciu zrážok zo mzdy a výpočet zákonných odvodov.

Do portfólia pracovnej náplne mzdového respektíve účtovného oddelenia taktiež patrí tvorba rôznych zostáv a výstupov. Medzi ne následne radíme mzdové rekapitulácie, mzdové listy, príprava prehľadov v oblasti zrážok zo mzdy, veľmi podstatné výkazy pre sociálne a zdravotné poistenie, príprava pracovných zmlúv a dohôd, realizácia prihlásenia a odhlásenia do Sociálnej poisťovne. Nie menej dôležitými úkonmi sú tiež pravidelné hlásenia za jednotlivé obdobia v oblasti daní a štatistiky pre Štatistický úrad.

peníze

Mzdy a personalistika taktiež ponímajú oblasť evidencie zamestnancov. Medzi najdôležitejšie činnosti tu následne radíme evidenciu údajov o zamestnancoch, evidenciu pravidelného vzdelávania zamestnancov potrebného pre výkon ich funkcie, sledovanie oblasti dovoleniek, zápočtov a súbežných pracovných pomerov. V prípade stredne veľkých a veľkých firiem a spoločností je bežné mať na oblasť miezd a personalistiky vyhradené príslušné oddelenie na to určené. Samozrejme, že aj menší podnikateľský subjekt môže mať na tieto činnosti vytvorený príslušný útvar, no častejšie sú tieto úkony outsourcované a dodávané z externého prostredia.
V prípade potreby sa obráťte na profesionálov a kliknite na https://www.easystart.sk/.