Nebehajte po úradoch, podnikajte!

Možno ťažšie, než zostrojiť relatívne funkčný podnikateľský plán, je založiť si firmu, s ktorou ho následne budete môcť aplikovať v praxi. Založenie takéhoto nového podnikateľského subjektu je náročné minimálne z hľadiska časovej záťaže a pomerne komplikovaného vybavovania na úradoch.

  • Toto je ale zároveň dôvod, prečo je populárna kúpa už predzaložených obchodných spoločností alebo tzv. ready- made s.r.o.

Podnikateľ, tablet

Výhodou kúpy ready – made s.r.o. je možnosť dostať sa k spoločnosti s ručením obmedzeným v krátkom čase a začať s ňou podnikať čo možno najrýchlejšie, pričom odpadajú viaceré zdĺhavé byrokratické procesy.

Na Slovensku je u podnikateľov najväčší záujem o spoločnosti s ručením obmedzeným, tieto sú tiež na slovenskom trhu najrozšírenejšie. Ale ani založiť túto podnikateľskú formu nie je ľahký, rýchly a vlastne ani lacný postup.

  • Zato sa ale dajú praktickým a pomerne ľahkým spôsobom tieto s.r.o. kúpiť.

Čoho výsledkom je, že k spoločnosti s ručením obmedzeným sa dá dostať rýchlo v prípade, ak si nejakú založenú, pripravenú na predaj zaobstaráte. A tu prichádzajú na rad spomenuté ready-made s.r.o., ktoré majú pripravené všetky podmienku k tomu, aby sa predali. Predaj sa uskutoční prevodom obchodného podielu na kupujúceho a podá sa návrh na zapísanie vykonaných zmien do OR SR.

Podpis zmluvy

  • Tieto s.r.o. sú zapísané v Obchodnom registri, bolo pri nich zaplatené základné imanie, majú pridelených niekoľko všeobecných živností, sú registrované pre DPH a je možné si k nim ako firemnú adresu za nízky mesačný poplatok prenajať virtuálne sídlo.

Všeobecne sa stretnete s názorom, že predaj sro cena bude vyššia než pri založení firmy. Treba ale vziať do úvahy, že pri takto predávaných obchodných spoločnostiach bolo splatené ich základné imanie a v prípade, ak sú tiež registrované pre DPH, nehrozí im pridelenie zábezpeky. A samozrejme fakt, že vám umožňujú rýchly štart podnikania.