Protischránkový zákon – boj proti korupcii.

Čo je to zákon o RPVS?

Zákon o partneroch verejného sektora alebo tiež protischránkový zákon vymedzuje základné pojmy týkajúce sa registra partnerov verejného sektora a upravuje všetky aktivity, ktoré s ním súvisia. To znamená postupy pri zápise, zmeny údajov v registri, výmaz týchto údajov a tiež sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona.

Kto je partner verejného sektora?

Sú to prijímatelia finančných prostriedkov zo štátnych alebo verejných zdrojov. Väčšinou sem spadajú podnikatelia a firmy, ktorí vykonávajú určitú verejnú zákazku. Napríklad ako dodávateľ alebo vykonávateľ. Taktiež sú to prijímatelia rôznych dotácií či príspevkov zo štátnych fondov, európskych fondov, obecných rozpočtov a podobne. Suma, ktorú partner verejného sektora prijíma, je vyššia ako stotisíc eur. Ďalej môžeme medzi partnerov zaradiť všetkých prijímateľov nepeňažného majetku v hodnote vyššej ako stotisíc eur od štátu, obce, verejnoprávnej inštitúcie atď. a následne aj tých, ktorí získajú financie od zdravotných poisťovní a ktorí majú akúkoľvek inú pohľadávku voči štátu.

Biznis

Čo je to register partnerov verejného sektora?

RPVS bol zriadený na základe zákona o partneroch verejného sektora za účelom informovania širokej verejnosti o nakladaní s finančnými prostriedkami vo verejnom sektore. Hlavným cieľom bolo dosiahnutie väčšej transparentnosti a zníženie korupcie. Register partnerov verejného sektora je verejný, takže ktokoľvek môže do neho nahliadnuť.

Knihy

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá sa stane partnerom verejného sektora, musí požiadať o zápis do registra. Až potom mu je umožnené využívať výhody z partnerstva. Pri zápise musí udať úplné a pravdivé údaje, ináč mu budú uložené sankcie v určitých prípadoch až do výšky milión eur a nemožnosť opätovného zápisu do registra v období dvoch rokov. Registráciu uskutočňuje len oprávnená osoba, napríklad advokátska kancelária.